Friday, 4 August 2017

PIX 1
Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mhandisi Hamad Masauni akizungumza na wananchi wa Mbande, Kata ya Chamazi, Tarafa ya Mbagala, Wilayani Temeke, jijini Dar es Salaam, wakati alipofanya ziara katika eneo hilo yenye lengo la kuimarisha ulinzi na usalama katika eneo hilo. Hata hivyo, Masauni aliamuru ujenzi wa Kituo cha Polisi Mbande ambao utajengwa kwa michango ya wananchi na Serikali uanze mara moja, na pia aliwataka wananchi kutoa taarifa kwa kuwafichua askari polisi wanaohisiwa kushirikiana na wahalifu katika eneo hilo. 
PIX 2
Naibu Waziri wa Mambo ya Ndaniya Nchi, Mhandisi Hamad Masauni (kulia), akimsikiliza Mkazi wa Mbande, Mbagala, jijini Dar es Salaam, Muhidin Mafta aalipokua anamuuliza swali kuhusu hali ya ulinzi  na usalama katika eneo hilo. Ambaye alifanya ziara katika eneo hilo yenye lengo la kuimarisha ulinzi na usalama, aliamuru ujenzi wa Kituo cha Polisi Mbande ambao utajengwa kwa michango ya wananchi na Serikali uanze mara moja, na pia aliwataka wananchi kutoa taarifa kwa kuwafichua askari polisi wanaohisiwa kushirikiana na wahalifu katika eneo hilo. 
PIX 3
Naibu Waziri wa Mambo yaNdaniyaNchi, Mhandisi Hamad Masauni (kushoto), akimsikilizaKamandawaPolisiMkoawaKipolisiTemeke, jijini Dar es Salaam, KamishnaMsaidiziMwandamiziwaPolisi, Gilles Muroto,alipokuwaanajibumswalimbalimbaliyawananchiwaMtaawaMagengeniMbande, Mbagala, jijini Dar es Salaam. Masaunialifanyaziarakatikaeneohiloyenyelengo la kuimarishaulinzinausalamanaaliamuruujenziwaKituo cha PolisiMbandeambaoutajengwakwamichangoyawananchinaSerikaliuanzemaramoja, napiaaliwatakawananchikutoataarifakwakuwafichuaaskaripolisiwanaohisiwakushirikiananawahalifukatikaeneohilo
PIX 4
Diwaniwa Kata yaTuangoma, WilayaniTemekejijini Dar es Salaam, Mohamed Mketo, akimuonyeshaNaibuWaziriwa Mambo yaNdaniyaNchi, Mhandisi Hamad Masauni (kulia), eneoambalolitajengwaKituo cha PolisiTuangoma, eneo la Malelawilayanihumo.MasaunialifanyaziarawilayaniTemekeyenyelengo la kuimarishaulinzinausalamakatikaeneohilo. 
PIX 5
NaibuWaziriwa Mambo yaNdaniyaNchi, Mhandisi Hamad Masauni, akiwasalimiaMaafisawaJeshi la MkoawaKipolisiwaTemeke, jijini Dar es Salaam wakatialipokuwaanawasilikatikaeneohilokwaajiliyakufanyaziarakuimarishaulinzinausalamakatikamaeneombalimbaliwilayaniTemeke. KushotoniKamandawaPolisimkoanihumo,KamishnaMsaidiziMwandamiziwaPolisi, Gilles Muroto.PichazotenaWizaraya Mambo yaNdaniyaNchi.
…………………………………

Na Felix Mwagara(MOHA)
NAIBUWaziriwa Mambo yaNdaniyaNchi, Mhandisi Hamad MasauniamewatakawananchiwaMbande, wilayaniTemeke, jijini Dar es Salaam,kushirikiananaJeshi la Polisikuwafichuawahalifuambaowanahatarishaamaninautulivukatikaeneohilo.
Masaunipiaaliwatakawananchiwaeneohilo, wawasilianenaKamandawaPolisiMkoawaTemekeendapowatamuonaaskaripolisiwaKituokidogocha PolisiMbande au sehemuyoyotewilayanihumoanashirikianaau anawateteawahalifukatikaeneowanaloishi.
AkizungumzanamamiayawananchiwaMtaawaMagengeniMbande, Kata yaChamazi, wilayanihumo, MasaunialisemaSerikaliyaMagufuliinapambanakwakuwaleteamaendeleowananchi wake, kuwajalinakuwalindausikunamchana, hivyoserikalihaitakubaliamaninautulivuwaeneohusikaipotee.
“RaisMagufulianapambanakukuzauchumiwanchihii, viwandavinajengwasehemumbalimbalinchini, safari zanjezimezuiliwa, mapatoyameongezekakwakiasikikubwa, hivyomheshimiwaRaisanadhamiranzuriyamaendeleoyanchihii,nasisiwasaidizi wake pamojanawananchiwotekwaujumlatunapaswakumuungamkonoRaiswetu,” alisemaMasauni.
Alisemamaendeleoyanayoonekananchiniyanaendananaamanikatikamaeneoyetu, hivyoilinchiijengwepiainahitajiamani, nandiomanaJeshi la Polisihalilalilinafanyakazikubwakwaajiliyakulindaamaniyawananchi, nandiomipangothabitiyaSerikaliyaAwamuyaTano.
Masaunikablayahotubayakekwawakaziwaeneohilo, alisomewataarifaya Kata hiyoyaUlinzinaUsalamanakuonajinsiwananchiwaeneohilowalivyojitoakuchangafedhanavifaakwaajiliyaujenziwaKituo cha Mbandeambachoalielekezaujenziwakituohichouanzeharakaiwezekanavyokwakuwawananchipamojanawadaumbalimbaliwamaendeleowamejitoakuchangiaujenzihuokwakiasikikubwa.
“Kutokananajinsimlivyojitoakatikakuchangiafedhapamojanamahitajimbalimbaliyaujenziwakituo cha polisiMbande, nimefarijikasananahatuahiyonaninaaamuruujenziuanzehataleo,waambieniwadaumbalimbaliwaliotoaahadisasawaanzekutekeleza,” alisemaMasauni.
Kwaupande wakeKamandawaPolisiMkoawaKipolisiTemeke, KamishnaMsaidiziMwandamiziwaPolisi, Gilles MurotoalipokeamaelekezoyaujenziwaKituo cha PolisikuanzanaaliahidibegakwabegakushirikiananaSerikalipamojanawananchiwaeneohilokatikakukifanikishakituohichokinakamilika.
“Ujenziwakituohikikitasaidiasanakatikamapambanoyawahalifukatikamaeneoyetu, hatahivyotunaombaushirikianowenuwakuwafichuawahalifumbalimbalikatikaeneomnaloishi,” alisemaMurotonakuongeza;
“NawaombaviongoziwaSerikaliyaMtaaakikishenimnawajuawageniwanaokujakupanga au kuuzanyumba, maanakunawahalifuwanawatumiamadalalikuuzanyumba au kupangachumba, hivyomsiwapangishewatumsiowajua, kuwenimakini.”
Hatahivyo, Murotokatikakuhakikishaulinziunaimarishwazaidikatikaeneohilo, alitoanambayakeyasimuyamkononinakuwaelekezawananchikatikamkutanohuo, wawehurukuitumiasimuhiyokatikamatukiombalimbaliyakikazikwalengo la kuwasambaratishawahalifunapiakamawatapatauonevuwowotedhidiyaokwakutokutendwahakinabaadhiyaaskaripolisiwasiokuwawaaminifunakazizao, wananchihaowampigie.
Katikahatuayakuungamkonojuhudihizozawananchikujitoleakuchangafedhanakutoavifaavyakujengakituo cha polisi, Masauninayealitoamchangowashilingimilionimbiliilikufanikishaujenziwavituoviwiliwilayanihumo, ambapotayariBenkiya CRDB Mbandeilitoaahadiyakutoashilingimilionikumi, MbungewaJimbo la Mbagalaalitoamifukoyasaruji, wafanyabiashara, viongoziwa CCM, wananchimbalimbalinaowalijitoakuchangafedhaambazozilikusanywanaKamandawaPolisiMuroto.
Reactions:

0 comments:

Post a Comment